Trajectcontrole as a Service

Trajectcontrole as a Service

De Voetgangersbeweging vzw maakt zich grote zorgen naar aanleiding van recente berichten in de media inzake “Trajectcontrole As A Service (TAAS)”. Uit de berichtgeving blijkt dat lokale besturen hun trajectcontroles uitbesteden aan privéfirma’s en zich daarbij soms engageren tot onredelijke eisen.

De Standaard, 11/12/2021: Gemeenten moeten werken en ‘belemmeringen van de verkeersdoorstroming’ op het traject ‘zo veel als mogelijk vermijden’. Er mag geen aanpassing aan het traject of ‘de ruimere weginfrastructuur binnen de zone’ gebeuren zonder voorafgaand overleg. In de meeste gemeenten mogen geen andere snelheidsremmende maatregelen genomen worden en moeten bestaande verkeersremmers verdwijnen.

Schijnbaar wordt er contractueel vastgelegd dat nieuwe inrichtingsmaatregelen op de bewuste trajecten (in een aantal gevallen) moeten worden voorgelegd aan (en goedgekeurd door) de betreffende dienstverlener. Dit impliceert de facto dat de lokale overheid een stuk zeggenschap en autonomie over de inrichting van de publieke ruimte verliest, bovendien aan partijen die hier niet persé een brede expertise en ‘goede’ bedoelingen mee hebben. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de betreffende dienstverlener reeds vragende partij zou zijn om bestaande snelheidsremmers te verwijderen, wellicht om de kans op het maken van een overtreding te verhogen door in te grijpen op de leesbaarheid van de weg.

Binnen de sinds jaren aangenomen theorie van de 3 E’s (Engineering, Education, Enforcement) vormt handhaving weliswaar een belangrijk sluitstuk, maar niet zonder ook in te zetten op infrastructuur en educatie. Snelheid louter aanpakken via trajectcontroles, belet niet dat snel rijden onmogelijk wordt gemaakt, zeker als ook de infrastructuur niet langer een belemmering vormt. Er is dan ook geen enkele garantie dat een trajectcontrole op deze wijze de verkeersveiligheid ook effectief verbetert.

De consequenties van deze contracten kunnen bovendien nog andere neveneffecten hebben. Zo zou bijvoorbeeld het vergroenen of ontharden van een schoolomgeving door betrokkenen in vraag kunnen worden gesteld, omdat dit gezien kan worden als een snelheidsremmende maatregel.

Wegens het grote risico dat de neveneffecten van deze aanpak niet voldoende werden doordacht en de mogelijk negatieve consequenties op de verkeersveiligheid, roept de Voetgangersbeweging de lokale overheden op om (minstens voorlopig) niet met TAAS te starten.