Voetgangersbeweging

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden voor facturen aan de Voetgangersbeweging vzw (Infopunt Publieke Ruimte of Octopusplan) zijn van toepassing, bij gebrek aan een tegenstrijdige overeenkomst tussen Voetgangersbeweging vzw en de klant (hierna de “partijen”). Als er voor gefactureerde goederen of diensten van Voetgangersbeweging vzw specifieke algemene voorwaarden bestaan, of een contract tussen de partijen, dan worden deze producten of diensten volledig door deze documenten geregeld, en de betalingsvoorwaarden van de bijhorende facturen zullen dan gelden, in plaats van deze betalingsvoorwaarden. 
 2. Behalve als er een andere termijn op de facturen wordt vermeld, dienen de facturen te worden betaald binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum, op het rekeningnummer dat op de factuur wordt vermeld; na deze termijn zal de betaling als laattijdig beschouwd worden.
 3. Onze IBAN- en BIC-referenties zijn de volgende: IBAN: BE22 4789 0367 1147 // BIC: KRED BE BB
 4. Op ieder bedrag dat niet op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke intrest aangerekend worden tot de dag van volledige betaling.
  Voetgangersbeweging vzw behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 65 EUR te vorderen. Het niet vermelden van de rentevoet of van de schadevergoeding in de eventuele ingebrekestelling houdt geen verzaking in van het recht in hoofde van Voetgangersbeweging vzw om de intresten en/of de forfaitaire schadevergoeding te eisen.
 5. De klant kan ten opzichte van Voetgangersbeweging vzw geen enkele compensatie of retentierecht doen gelden.
 6. Contact: voor meer informatie over een factuur, kan u contact opnemen met de facturatiedienst: tel. 03 270 06 30 of facturatie@publiekeruimte.info. U dient de datum en referentie van uw factuur mee te delen.
 7. Behalve indien de partijen een tegenstrijdig contract hebben opgesteld conform punt 1, dient elke betwisting van een factuur per aangetekend schrijven te worden opgestuurd naar Voetgangersbeweging vzw, Molenbergstraat 10, 2000 Antwerpen, binnen 20 werkdagen na de factuurdatum. In de betwisting moet de datum en de referentie van de factuur vermeld worden. Bij gebrek aan betwisting binnen de hierboven vermelde termijn, zullen de factuur, alsook de contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden waartoe deze factuur aanleiding hebben gegeven, als aanvaard door de klant worden beschouwd.
 8. De prijzen zijn exclusief btw. De btw, alle overige indirecte belastingen, alle taksen, rechten en heffingen, zowel huidige als toekomstige, van welke aard ook, die door een publieke overheid worden geheven, zullen steeds ten laste zijn van de klant en, in voorkomend geval, invorderbaar zijn bovenop de prijs.
 9. De Belgische wetgeving is van toepassing op alle geschillen en betwistingen die voortvloeien uit deze betalingsvoorwaarden. De geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 10. Voorwaarden voor domiciliëring:
  Mandaat SEPA Europese domiciliëring (B2C) voor terugkerende vordering. Door akkoord te gaan geef je toestemming aan Voetgangersbeweging vzw om een opdracht te sturen naar je bank om het bedrag van je rekening te debiteren en aan je bank om je rekening te debiteren volgens de opdracht van Voetgangersbeweging vzw. Je hebt recht op een terugbetaling van je bank. Vraag je eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling dient binnen de 8 weken na debitering van het bedrag op je rekening te gebeuren.

  Schuldeiser: Voetgangersbeweging vzw
  Identificatie: BE93ZZZ0472054260
  Molenbergstraat 10
  2000 Antwerpen