Voetgangersbeweging

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 04/07/2024

Jouw privacy, onze zorg

De Voetgangersbeweging vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, respecteert jouw privacy en beschermt ze. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Voetgangersbeweging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en activiteiten van de Voetgangersbeweging vzw en haar projecten waaronder Octopusplan, Infopunt Publieke Ruimte en MobX. Door gebruik te maken van de onderstaande websites geeft u aan akkoord te gaan met ons privacybeleid:

 • https://www.voetgangersbeweging.be/
 • https://www.publiekeruimte.info/
 • https://congres.publiekeruimte.info/
 • https://databank.publiekeruimte.info/
 • https://mobx.publiekeruimte.info/
 • https://www.octopusplan.info/
 • https://leden.octopusplan.info/
 • https://octopusverkeersland.info/
 • https://projectforce.be/
 • https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Voetgangersbeweging vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie: voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister. Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting.
 • Leden informeren: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar leden en sympathisanten om hen op de hoogte te houden over de werking en activiteiten (onder meer nieuwsbrieven, mail of postmailing). Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Activiteiten: voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling en om hen te informeren over deze en toekomstige activiteiten. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Gebruikerslijsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van de gebruikers voor het aanbod van de organisatie. Rechtsgrondslag: toestemming.
 • Personeelsadministratie: de organisatie registreert personeelsgegevens van haar medewerkers-personeelsleden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake personeelsbeheer. Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting.
 • Vrijwilligersovereenkomsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Contacten met freelancers: de organisatie registreert persoonsgegevens van de freelancers met wie ze samenwerkt. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Leveranciersboekhouding: de organisatie registreert persoonsgegevens van de leveranciers voor de betaling van facturen en de correcte verwerking in de boekhouding. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Contactlijsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van de contacten die de organisatie heeft gehad of kan hebben om hen op een efficiënte manier te kunnen contacteren. Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Giftenlijsten: de organisatie registreert persoonsgegevens van de personen die een gift deden aan de organisatie, o.a. om de fiscale attesten te kunnen opmaken volgens de wettelijke regels. Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting.
 • Sociale media: de organisatie registreert de mensen die de Facebook-pagina, twitterpagina en LinkedIn pagina van de organisatie volgen. Rechtsgrondslag: toestemming.
 • Bestellijsten: de organisatie registreert de persoonsgegevens van personen die materialen of diensten bij de organisatie bestellen om de dienst te kunnen leveren, hen te informeren over de bestelling en de facturatie te kunnen doen. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Abonnees: de organisatie registreert de abonneegegevens om de jaargang van het tijdschrift te kunnen toezenden, hen te informeren hierover en de facturatie te kunnen doen. Rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid: wettelijke verplichting.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of activiteiten relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Infopunt Publieke Ruimte of die van een derde partij.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan, verzamelen of verwerken):

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het leveren van materialen (straatmeubilair, educatieve uitgaven, thermoplasten, verkeersborden en routeborden, bedrukken van hesjes, werkplaats voor handling van materialen) (na bestelling);
 • Het verzenden van drukwerk via drukker/mailinghuis (met toestemming);
 • Het organiseren van digitale wedstrijden (met toestemming);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU zonder uw expliciete toestemming en zorgen ervoor dat passende waarborgen worden getroffen om uw gegevens te beschermen, zoals het gebruik van standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De Voetgangersbeweging vzw bewaart uw gegevens zolang het nodig is om bepaalde activiteiten of diensten te kunnen garanderen, waar u zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven zoals het sturen van nieuwsbrieven of andere relevante informatie over de activiteiten of diensten.

De Voetgangersbeweging vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • In het kader van een lidmaatschap of abonnement houden we de persoonsgegevens bij zolang de organisatie lid is en die persoon als contactpersoon voor een bepaalde materie wordt aangeduid. Na stopzetting van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens niet langer dan één jaar bewaard.
 • In het kader van een andere overeenkomst (projectgebonden) houden we de persoonsgegevens bij zolang de overeenkomst loopt en uiterlijk tot twee jaar na afloop van de overeenkomst om mogelijke opvolging te kunnen doen.
 • Voor personen die zich registreren in het kader van een vormingsmoment of een andere activiteit of evenement houden we de gegevens bij tot één jaar na het vormingsmoment.
 • Voor bestellingen van materialen via de webwinkel of via onze website houden we de gegevens bij tot twee jaar na de bestelling (om mogelijke opvolging te kunnen doen naar facturatie en dergelijke).

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Voetgangersbeweging vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigen van de persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Als Voetgangersbeweging vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Voetgangersbeweging vzw (Infopunt Publieke Ruimte / Octopusplan)
Molenbergstraat 10
2000 Antwerpen
03 270 06 30
info@voetgangersbeweging.be